เวลาทำการ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน การศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไป
โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3427-0222 -42 ต่อ 21360
โทรสาร : 0-3427-0607
e-mail : kaewwilai_w@su.ac.th
website : http://www.archives.su.ac.th

เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์