Home

นิทรรศการ "สืบต่อลมหายใจ หนังใหญ่วัดขนอน"

วัดขนอนเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมชื่อ "วัดกานอน" เพราะเป็นที่พักอาศัยของนกกา จำนวนมาก