บุคลากรหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
  อ. ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์  
 
ผศ. ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
 
  วิไลรักษ์ แก้ววิไล  

วิไลรักษ์ แก้ววิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
kaewwilai_w@su.ac.th

 

ปัญญา พูพะเนียด อินทรา อินทร์ตามา โชคชัย สวนแก้ว

ปัญญา พูพะเนียด
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ
panyaman1088@gmail.com

อินทรา อินทร์ตามา
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
intama_i@su.ac.th

โชคชัย สวนแก้ว
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน