สังเขปประวัติ

   

2435

เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ตำบลซานตา ยิโอวานนี เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

2441 – 2450

ศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเมืองฟลอเรนซ์

2451 – 2458

ศึกษาต่อในราชวิทยาลัยศิลปะแห่งนครฟลอเรนซ์ (The Royal Academy of Arts of Florence)
ได้รับประกาศนียบัตรช่างเขียนและช่างปั้น

 

ส่งผลงานประกวดผลงานประติมากรรมและได้รับรางวัลจากรัฐบาลอิตาลี

 

สอบแข่งขันเป็นศาสตราจารย์ และได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

2466

14 มกราคม รับราชการตำแหน่งช่างปั้น กรมศิลปากร กระทรวงวัง ทำสัญญา 3 ปี เงินเดือน 800 บาท

2469

เป็นอาจารย์ช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากรสถาน ราชบัณฑิตยสภา ได้รับเงินเดือน 900 บาท ต่อสัญญารับราชการใหม่ โดยไม่มีกำหนดวาระ

2470

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2471

เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบความเสียหายของพระพุทธไตรรัตนายก วัดพนัญเชิง

2472

ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2473

เดือนมกราคม เดินทางกลับไปพักผ่อน และควบคุมการหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ประเทศอิตาลี

2475

6 เมษายน พิธีเปิดพระปฐมบรมราชานุสรณ์ และสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบ็ญจมาภรณ์ช้างเผือก

2476

มิถุนายน ร่วมงานกับพระสาโรชรัตนนิมมานก์ หัวหน้ากองสถาปัตยกรรม ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม

2477

ออกแบบสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2478

โรงเรียนประณีตศิลปกรรม เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากร

2480

แสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนศิลปากร ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ

2481

นักเรียนรุ่นแรกจบการศึกษา เดินทางกลับอิตาลีเพื่อพักผ่อน (ครั้งที่ 2)

2482

ออกแบบภาพปั้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน

 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์มงกุฎไทย

2483

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริยาภรณ์ช้างเผือก

2484

ปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

2485

ปั้นและหล่อทองแดงประติมากรรม ประกอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

1 ธันวาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นพิเศษ

2486

ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มาชมผลงาน ศิลปะของนักศึกษาและอาจารย์โรงเรียนศิลปากร ในงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ และชื่นชมผลงานศิลปะเหล่านั้น และเล็งเห็นว่าควรจะจัดให้ศิลปศึกษาได้มีระดับมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็น
ระดับอุดมศึกษา จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและสั่ง พิจารณาปรับปรุงโรงเรียนศิลปากร ให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกฐานะโรงเรียนศิลปากรเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486

2487

มกราคม โอนสัญชาติเป็นไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “ สิลป์ พีระสรี” ภายหลังเปลี่ยนเป็น “ ศิลป์ พีระศรี”

2489

ทำหนังสือของเงินค่าจ้างเพิ่ม

2490

เดินทางกลับไปพักผ่อนที่อิตาลี (ครั้งที่ 3)

2491

จัดการแสดงศิลปไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทย กรุงลอนดอน ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม

 

ขอเงินเดือนเพิ่มอีกครั้งเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ

2492

11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 

เมษายน เดินทางกลับอิตาลีพร้อมครอบครัว (ครั้งที่ 4)

 

ได้รับเงินเดือนใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ กลับมารับราชการในประเทศไทยในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

2495

เขียนบทความ Thai Painting

 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

2496

ได้รับเหรียญดุษฎีมาลีและเข็มศิลปวิทยา

 

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาคมศิลปะแห่งชาติ อันขึ้นอยู่กับสมาคมศิลปะนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2497

เป็นผู้แทนศิลปินไทยไปร่วมประชุมศิลปินระหว่างชาติครั้งแรกที่เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี เขียนบทความลักษณะม้าทรง ของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2499

ออกแบบสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

2500

ออกแบบและปั้นพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปต้นแบบของพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

2502

สมรสกับคุณมาลินี เคนนี

2503

เข้าร่วมสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย

 

เป็นผู้แทนศิลปินไทยไปร่วมประชุมศิลปินระหว่างชาติ ครั้งที่ 3 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พร้อมด้วยบทความศิลปะไปเผยแพร่ในการประชุมด้วย

2504

ผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO เข้ามาศึกษาจิตรกรรมไทย

2505

งานวิจัยจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี

 

เขียนบทความชิ้นสุดท้าย An Appreciation of Sukhothai Art

 

14 พฤษภาคม เวลา 20.10 น. เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกในลำไส้ และหัวใจวายภายหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช

2506

17 มกราคม พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส