รายนามนักศึกษาเก่ายอดเยี่ยมในรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรประกาศให้บุคคลดังรายพระนาม และรายนามต่อไปนี้เป็น
นักศึกษาเก่ายอดเยี่ยมในรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งนักศึกษาเก่ายอดเยี่ยม ในรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แด่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต โบราณคดี (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายถวัลย์  ดัชนี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. อาจารย์มณเฑียร  บุญมา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
5. นายประยูร  อุลุชาฎะ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
6. นายจักรพันธุ์  โปษยกฤต ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายเมธา  บุนนาค ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ศาสตราจารย์อรศิริ  ปาณินท์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. อาจารย์วนิดา  พึ่งสุนทร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. ม.ล. เพชรี  สุขสวัสดิ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายพิสิฐ  เจริญวงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายขรรค์ชัย  บุนปาน ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายจรูญ  อังศวานนท์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางฉันทนา  ดาวราย ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นายกุลกุมุท  สิงหรา  ณ อยุธยา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์  เวชชศาสตร์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายมานะ  สุดสงวน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ