รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2559
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายกมล  โกมลผลิน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายวิชัย  จิตมาลีรัตน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายสมยศ  ไตรเสนีย์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายวสุ  วิรัชศิลป์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายธีรบูลย์  ฉลองมณีรัตน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะโบราณคดี
1. ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายพีรพน  พิสณุพงศ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายภภพพล  จันทร์วัฒนกุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายไชยรัตน์ ณ บางช้าง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายพิภพ  บุษราคัมวดี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะอักษรศาสตร์
1. ดร.อัญชลี  อติแพทย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ดร.ไพสาร  บุญประกอบ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. ดร.วีระกุล  อรัณยะนาค ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. พลตำรวจตรีชัยศักดิ์  เอื้อกฤดาธิการ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.ประพิศ  วองเทียม ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางเยาวนุช  กว้างสุขสถิตย์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชกรหญิงธิดาพร  จิรวัฒนะไพศาล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ศิวะนาวินทร์ ฮวินห์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
วิทยาลัยนานาชาติ
1. นางสาวธฤดี  ศรีวิลาสลักษณ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
<< กลับ