รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นางวิไลลักษณ์ อุดมศรีอนันต์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายชลิต นาคพะวัน ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายคธาทิพย์  เอี่ยมกมลา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางอุไรวรรณ ตันติวงษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะโบราณคดี
1. ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. หม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายวินัย ปราบริปู ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวอำไพ สังข์สุข ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายประยงค์ ดอกลำใย ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
<< กลับ