รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2556
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายเสนีย์ แช่มเดช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายประพันธ์ ศรีสุตา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายศศิพงศ์ สงวนไทย ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญวาศ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายสมยศ อุดมสินกุล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นายสมชาย ณ นครพนม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายอนันต์ ชูโชติ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน ไล่สัตรูไกล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นายเชิดเกียรติ อัตถากร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสุรัชนี มาริษชัย ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางปิ่นอนงค์ บุญประกอบ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นางรุจิรางค์  แอกทอง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสุภัทตรา   ศรีเลขา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ดร.สงวน อินทร์รักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นางสาววารีย์ โตวัน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กูสกานา กูบาฮา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชกรหญิงวนิชา ปิยะรัตนวัฒน์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. เภสัชกร ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. เภสัชกรหญิงภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
<< กลับ