รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2555
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายสมศักดิ์  แตงพันธ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายธราวุธ  รุธิรกุล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายชาลี  ไกรฤกษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นายบวรเวท  รุ่งรุจี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายเอิบเปรม  วัชรางกูร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายบุญเตือน  ศรีวรพจน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายไพโรจน์  ธีระประภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางพรพิไล  มีมาลัย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายคทา  มหากายี ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นายพันศักดิ์  อ่อนดีกุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางพรพิมล  เพชรกูล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางจารุนันท์  อิทธิอาวัชกุล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายชัยรัตน์  เผดิมรอด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายทัศไนย  เกื้อกูลรัฐ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ดร.อำนาจ  สุนทรธรรม ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายปิลันธน์  ธรรมมงคล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.อุษาวดี  ถาวระ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายวรพจน์  รุ่งลิขิตเจริญ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
<< กลับ