รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2554
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นางเปี่ยมสุข  เหรียญรุ่งเรือง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย เงารังษี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายณัฐพงศ์  อินทุถูติ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. ดร.โสมสุดา  ลียะวณิช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางสาวบุหลง  ศรีกนก ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายบรรณนาท  ไชยพาน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายชูเกียรติ  ลิขิตปัญญารัตน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. ดร.พรรณมาศ  พรมพิลา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ดร.มุกดา พัฒนะเอนก ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายมนตรี    ถิรศักดิ์ธนา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.จักรพงษ์   แก้วขาว ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายอนันต์   อภิวัฒนศร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม