รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2553
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายนที  อุตฤทธิ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายบุญเลิศ  เหมวิจิตรพันธ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดจิต  สนั่นไหว ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะโบราณคดี
1. นายสหวัฒน์  แน่นหนา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางสุนิสา  จิตรพันธ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. นายจำนง  อินถารต ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
5. นายบุญเรือง เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวพัชรา  ทวีชัยวัฒนะ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางปณิตา  กิตติภรณ์กุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ดร.วัฒนะ  บุญจับ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายศรายุทธ  เจริญผล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.สำเริง  กุจิรพันธุ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายสำเร็จ  วจนะเสถียร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.จุมพล  สงวนสิน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายนรัตถ์  สาระมาน ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชกรธงชัย  สีมาเอกรัตน์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  ตั้งเคียงศิริสิน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. เภสัชกรหญิงลักษมี  ผลประเสริฐศรี ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม