รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2552
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายขุนพล พรหมแพทย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะโบราณคดี
1. นางประพิศ พงศ์มาศ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา คชาชีวะ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3.นายสุรัชต์ แก้วมะไฟ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายเมธาดล วิจักขณะ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายคณิต เสตะรุจิ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2.นายคมภิญญ์ เข็มกำเนิด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางสาวนันทิรัตน์ สุวรรณเกต ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะอักษรศาสตร์
1. ดร.นที บรรเจิดสกุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะเภสัชศาสตร์

1. เภสัชกรพสิษฐ์ เรียบร้อยกมน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. เภสัชกรชโนภาส พณิชไพโรจน์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ