รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2551
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ร้อยโทนรเศรษฐ์  อังศุวัฒกกุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. รองศาสตราจารย์ประทีป  สว่างสุข ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. นางนวลจันทร์ ศุภนิมิตร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
5. รองศาสตราจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. พลอากาศเอกธีระฉัตร ผลากุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางรัชวดี  ศรีประพัทธ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายพินิต  ฉันทประทีป ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายเอก  เอี่ยมชื่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายชัยชน สวันตรัจฉ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
4. นายชัยศรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์   ศิริวงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นางสาวกมลพร  พลวิฑูรย์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
3. นางสาวมานุ วูวนิช ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายชาติชาย  สุวรรณเสวก ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชกรสมชาย  ศรานุรักษ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  แพชมัด ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ