รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2550
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. รองศาสตราจารย์อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นางวัลลภา ไตรโสรัส ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางสาวลัดดา พูนสวัสดิ์มงคล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสาวฉวีงาม มาเจริญ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายสุวรรณ คงขุนเทียน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายสาธิต กาลวันตวานิช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายวิฑูรย์ คุณาลังการ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะอักษรศาสตร์
1. อาจารย์กรเอก เผื่อนผัน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นางสุชามา คุณากร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. อาจารย์นายแพทย์เตชินท์ ตรีวิโรจน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายอัมพร โพธิ์ใย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ