รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2549
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายคงศักดิ์ ยุกตะเสว ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายทวีศักดิ์ ยงวณิชชา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะโบราณคดี
1. นายเขมชาติ เทพไชย ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี สาริกบุตร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นางดวงตา นันทขว้าง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายเอกรัตน์ วงษ์จริต ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. พลอากาศเอกจารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. อาจารย์อำพรรณ สุทธยากร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม