รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2548
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์   เจริญวงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา  สุทธิธรรม ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นางปองขวัญ  ลาซูส ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นางพนิตา   กำภู ณ อยุธยา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางณัฏฐภัทร  จันทวิช

ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ

3. นางเพ็ญพรรณ  เจริญพร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายสมชาย  จงแสง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศประไพ สาระศาลิน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายจำนงค์  ศรีนวล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางจันทิมา  รักษ์พงษ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางนัฎฐา  ลอยด์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
3. นายชิบ  จิตนิยม ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ทองภักดี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นางสาวอัญชลี  สินธุพันธุ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม