รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2547
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายชวลิต  เสริมปรุงสุข ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายช่วง มูลพินิจ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ศาสตราจารย์ กำจร  สุนพงษ์ศรี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. อาจารย์ไพโรจน์  สโมสร ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
5. อาจารย์ชาญณรงค์  ดิฐานนท ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรง  วงศ์อุปราช ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายเสริญ  วิเทศพงษ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสาวอารยา  เช้ากระจ่าง ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางสาวปฐมา  หรุ่นรักวิทย์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. พลอากาศโทยศสมบัติ  สุเสวี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสมศรี  เอี่ยมธรรม

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ

3. รองศาสตราจารย์สุรพล  นาถะพินธ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. นางเสริมรัตน์  สุธีวงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายสมคิด  กลิ่นภักด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายพิทยา  สังฆนาคิน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางนันทนมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ดร.บุษบา  ชัยจินดา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
3. นางสาวภัทราพร  สังข์พวงทอง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายนวรัตน์  สวัสดี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายภูว์สมิง  ดวงเกิด ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม