รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2546
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายอินสนธ์  วงศ์สาม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายสุเชาว์  ศิษย์คเณศ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางลาวัณย์ อุปอินทร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันต์ สารากรบริรักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย  สิทธิรัตน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายมาณพ  ภาคอินทรีย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์ วีระ อินพันทัง ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายวีระพันธุ์  ชินวัตร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นายสด  แดงเอียด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์ เรณู  วิชาศิลป์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงอารมณ์ ฉนวนจิตร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายประพันธ์  ประภาสะวัต ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์  แย้มพราย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายประเสริฐ  ฤทธิ์สำเริง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายเจตนา  จิตรพันธุ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นายรณรงค์  วุฒิกุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสุนันทา  ฟาเบรอ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายชุมเดช  เดชภิมล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายพะโยม  ชิณวงศ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายนิวัตร  นาคะเวช ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางสาวบังอร  พรายประธีป ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นางชนาพร  ตุลยานนท์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. รองศาสตราจารย์ พรพิมล  ม่วงไทย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชกรชัยวัฒน์  คณิตวรานันท์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ