รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2545
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายไพฑูรย์  โอศิริ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายสราญ  บริหารธนวุฒิ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
3. นายประทีป  สว่างสุข ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. นายพิษณุ  ศุภนิมิตร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
5. นายสุมน  ศรีแสง ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายสมบัติ  ธีระตระกูลชัย ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายเมธา  บุนนาค ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายมานิตย์   ศิริวรรณ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
4. นายพงศธร  เกษสำลี ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. หม่อมหลวงเพชรี  สุขสวัสดิ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสาวอุษา  พลาศรัย ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายมาโนช   กงกะนันทน์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายธีรภัทร  สุวรรณวัฒน์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายเจริญ  ศิริพานิช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นายมานิตย์  บุญฉิม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายสมชัย  เย็นสมุทร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
3. นางสาวรังสิมา  ลิมปิสวัสดิ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายสมบัติ  ขวัญดี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางวรวรรณ  พงษ์ขวัญ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางอัญชลี  โพธิ์กิ่ง ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายชาญ  พวงสุดรัก ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ