รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2544
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
คณะโบราณคดี
   
คณะมัณฑนศิลป์
   
คณะอักษรศาสตร์
   
คณะศึกษาศาสตร์
   
คณะวิทยาศาสตร์