รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2543
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
คณะโบราณคดี
 
คณะมัณฑนศิลป์
 
คณะอักษรศาสตร์
 
คณะศึกษาศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์