รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2542
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายจักรพันธุ์   โปษยกฤต ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายวาณิช  จรุงกิจอนันต์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายสันทนา  ปลื้มชูศักดิ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. รองศาสตราจารย์สมใจ  นิ่มเล็ก ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายภิรมย์  จีนะเจริญ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข  อินทราวุธ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. ศาสตราจารย์ปรีชา  กาญจนาคม ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. อาจารย์สมิทธิ  ศิริภัทร์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายพิเศษ  สังข์สุวรรณ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. รองศาสตราจารย์วัฒนะ  จูฑะวิภาต ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายนนทรีย์  นิมิบุตร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. พลตรีทวีเกียรติ  โกไศยกานนท์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายโกวิท  เอนกชัย ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. ดร. ต่อพงศ์  แจ่มทวี ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นางสาวศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางกรรภิรมย์  ชลวานิชกุล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นางสาวสุมิตรา  จันทร์เงา ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายศิริ  โพธินาม ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นางเอมอร  รสเครือ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางมาลัย  อองละออ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นางสาวกิตติมา ณ ถลาง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายชัยวัฒน์  สันทนานุการ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ