รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2541
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. ถวัลย์ ดัชนี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายวิรัช  สุขวิรัช ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายสถิตย์  เลิศในเกียรติ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางสุดาวัลย์  รวมเมฆ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
2. นายสกุล  บุณยทัต ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายสมพงษ์  หุ่นสะดี ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
2. นางสุนี  เทียนพึ่งเวียน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายณรงค์  โพธิ์มี ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
4. นายชัยวัฒน์  ตระกูลสุนทร ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ