รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2538
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายนิพนธ์  ขำวิไล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
2. นายเทพศิริ   สุขโสภา

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ

   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ร.อ.  อาวุธ  เงินชูกลิ่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. ศาสตราจารย์อรศิริ  ปาณินท์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน  วิริยะสมบูรณ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
4. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นางสาวนันทนา  ชุติวงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. ศาสตราจารย์  ดร.  ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายเสถียร  สวัสดิ์รักษา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายอำนวยวุฒิ  สาระศาลิน ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายดล  ผดุงวิเชียร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์  เสมอ  บุญมา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เรณู  เวชรัชต์พิมล

ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ