รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2536
 
บัณฑิตวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายอนิก  สมบูรณ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายประหยัด  พงษ์ดำ

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ

3. นายทวีศักดิ์  เสนาณรงค์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายสาโรช  จารักษ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายเมธี    คันธโร ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายประสงค์  เอี่ยมอนันต์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายวีระ   ถนอมศักดิ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นายสุจิตต์   วงษ์เทศ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
2. นางสาวก่องแก้ว  วีระประจักษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายพิเศษ   เจียจันทร์พงษ์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายจักร  ศิริพานิช ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายนิรันดร์  ไกรฤกษ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายประสพชัย  แสงประภา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวพรรณพิมล  คชะสุต ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางสาวยุรฉัตร  บุญสนิท ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายธำรงค์  เตียงทอง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
2. นายธำรง   อมโร ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายสันติ  เรืองไพศาลบำรุง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
2. นางอัคริยา   พิริยนนทกุล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม