รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2535
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายบัณจบ  พลาวงศ์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายอุไร  ศิริสมบัติ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางสุวรรณี  สุคนธ์เที่ยง ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
4. นายชลูด  นิ่มเสมอ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายกาพย์  หอมสุวรรณ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นายฤทัย  ใจจงรัก ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะโบราณคดี
1. นายสมศักดิ์  รัตนกุล ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายคงเดช  ประพัฒน์ทอง ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
3. นายเจริญ  มาลาโรจน์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายเสริมศักดิ์  นาคบัว ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายมนัส  รักใจ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นายชัยวุฒิ  วิทยานุกรณ์ ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางแววตา  เรืองนภา ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
2. นายมนตรี  เจนอักษร ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นายมานะ  สุดสงวน ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายเกรียงศักดิ์  ประพงศ์เสนา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางรัชนีกร  กัลล์ประวิทย์ ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ