รายนามนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2534
 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1. นายพูน  เกษจำรัส (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2486)
2. นายสวัสดิ์  ตันติสุข (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2486)
3. นายไพบูลย์  สุวรรณกูฏ (รุ่นที่ 2 พ.ศ.2487)
4. นายทวี  นันทขว้าง (รุ่นที่ 3 พ.ศ.2488)
5. นายประยูร  อุลุชาฎะ (รุ่นที่ 4 พ.ศ.2489)
6. นายอังคาร  กัลยาณพงศ์ (รุ่นที่ 4 พ.ศ.2489)
   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นายประเวศ  ลิมปรังษี (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2498)
2. นายนิพัทธ์  เทวัต (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2498)
3. นายเสนอ  นิลเดช (พ.ศ.2517)
   
คณะโบราณคดี
1. นางเพ็ญศักดิ์  จักษุจินดา (รุ่นที่ 2 พ.ศ.2499)
2. นายนิคม  มูสิกะคามะ (รุ่นที่ 4 พ.ศ.2501)
3. นายพิสิฐ  เจริญวงศ์ (รุ่นที่ 7 พ.ศ.2504)
   
คณะมัณฑนศิลป์
1. นายเอนก  วีรเวชชพิสัย (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2499)
2. นายวิริยะ  ยันตพร (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2499)
3. นายจรูญ  อังศวานนท์ (รุ่นที่ 2 พ.ศ.2500)
   
คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวกัญญรัตน์  เวชชศาสตร์ (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2511)
2. นายสรรเสริญ  เงารังษี (รุ่นที่ 4 พ.ศ.2514)
   
คณะศึกษาศาสตร์
1. นางสาวยุพิน  ดุษิยามี (พ.ศ.2525)
2. นายเฉลิมพล  ดาวเรือง (รุ่นที่ 4 พ.ศ.2516)
   
คณะวิทยาศาสตร์
1. นายสันติ  สุรรัตน์ (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2515)
2. นายมงคล  พิริยนนทกุล (รุ่นที่ 1 พ.ศ.2515)
   
<< กลับ