งานออกแบบอนุสาวรีย์และประติมากรรม
     

พระพิฆเนศ

ครุฑ ตึกกรมไปรษณีย์โทรเลข

วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร
 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ต้นแบบพระพุทธรูปปางลีลา

อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ

ประธานพุทธมณฑล นครปฐม
นครศรีธรรมราช
     

ประติมากรรมนูนสูงประดับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ประติมากรรมนูนสูงประดับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี

อนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกฯ

จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลศิริราช
     
 

อนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

อนุสาวรีย์กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

กระทรวงยุติธรรม
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
     
ประติมากรรมประดับหอประชุมคุรุสภา