รายนามคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 
 

อาจารย์ ดร.สุภสร ชโยวรรณ

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร

(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

11 มกราคม 2544 – 31 มีนาคม 2546 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก.ที่ 92/2544 ลงวันที่ 29 มกราคม 2544)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา พิพิธพจนการณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1 เมษายน 2546 – 9 กรกฎาคม 2546

(คำสั่ง มศก. ที่ 363/2546 ลงวันที่ 2 เมษายน 2546)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา พิพิธพจนการณ์

รักษาราชการแทนคณบดี

(เปลี่ยนตำแหน่งจากผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นตำแหน่งคณบดี เนื่องจากคณะได้รับการจัดตั้งเป็นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร)

10 กรกฎาคม 2546 – 30 กันยายน 2546

(คำสั่ง มศก. ที่ 927/2546 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546)

   

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา พิพิธพจนการณ์

รักษาราชการแทนคณบดี 1 ตุลาคม 2546 - 30 พฤศจิกายน 2547

(คำสั่ง มศก. ที่ 1225/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546)

     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล

คณบดี 1 ธันวาคม 2547 30 พฤศจิกายน 2551

(คำสั่ง มศก. ที่ 1613/2547 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547)

     
รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พูนสุข  

รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พูนสุข

คณบดี 1 ธันวาคม 2551 - 30 พฤศจิกายน 2555

(คำสั่ง มศก. ที่ 1730/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551)

     
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม  

อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม

คณบดี 1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2559

(คำสั่ง มศก.ที่ 1627/2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555)

     
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม  

อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม

คณบดี 1 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 1619/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น