รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไววิทย์ พุทธารี

คณบดี 30 สิงหาคม 2515 – 11 กันยายน 2517

12 กันยายน 2517 - 1 มิถุนายน 2519

(คำสั่ง มศก. ที่ 292/2517 ลงวันที่ 20 กันยายน 2517)

     
 

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

รักษาราชการแทนคณบดี 2 มิถุนายน 2519 – 17 มีนาคม 2520

(คำสั่ง มศก. ที่ 202/2519 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2519)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง

คณบดี 18 มีนาคม 2520 – 31 มกราคม 2521

(คำสั่ง มศก. ที่ 137/2520 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2520)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย นิมจิรวัฒน์

รักษาราชการแทนคณบดี 1 กุมภาพันธ์ 2521 – 30 กันยายน 2521

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช

คณบดี 1 ตุลาคม 2521 – 31 ตุลาคม 2525

(คำสั่ง มศก. ที่ 420/2521 ลงวันที่ 15 กันยายน 2521)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย นิมจิรวัฒน์

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2525 – 31 ตุลาคม 2529

(คำสั่ง มศก. ที่ 711/2525 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2525)
     
 

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ธาดานิติ

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2529 – 31 ตุลาคม 2533

(คำสั่ง มศก. ที่ 687/2529 ลงวันที่ 14 กันยายน 2529)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2533 – 28 กุมภาพันธ์ 2537 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก. ที่ 767/2533 ลงวันที่5 กันยายน 2533)
     
 

อาจารย์ ดร.ดลฤดี  ฉิมพาลี

รักษาราชการแทนคณบดี 1 มีนาคม 2537 – 5 เมษายน 2537

(คำสั่ง มศก. ที่ 179/2537 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537)
     
 

อาจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

คณบดี 6 เมษายน 2537 – 5 เมษายน 2541

(คำสั่ง มศก. ที่ 336/2537 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537)
     
 

อาจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

คณบดี 6 เมษายน 2541 – 1 พฤศจิกายน 2543

(คำสั่ง มศก. ที่ 193/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541(ลาออก))
     
 

อาจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

รักษาราชการแทนคณบดี 2 พฤศจิกายน 2543 – 25 กุมภาพันธ์ 2544

(คำสั่ง มศก. ที่ 1201/2543 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543)
     
 

รองศาสตราจารย์ วัฒนา เกาศัลย์

รักษาราชการแทนคณบดี  26 กุมภาพันธ์ 2544 – 7 มีนาคม 2544

(คำสั่ง มศก.ที่ 181/2544 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544)
     
 

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

คณบดี 8 มีนาคม 2544 – 8 พฤษภาคม 2546

(คำสั่ง มศก.ที่ 206/2544 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2544(ลาออก))
     
 

อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช

รักษาราชการแทนคณบดี 9-14 พฤษภาคม 2546

(คำสั่ง มศก.ที่ 450/2546 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์

คณบดี 15 พฤษภาคม 2546 – 30 กันยายน 2549

(คำสั่ง มศก.ที่ 522/2546 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546(ลาออก))
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

คณบดี 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2553

(คำสั่ง มศก.ที่ 1487/2549 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

คณบดี 1 ตุลาคม 2553 – 3 ธันวาคม 2555

(คำสั่ง มศก. ที่ 1290/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

รักษาราชการ 4 ธันวาคม 2555 – 12 มิถุนายน 2556

(คำสั่ง มศก. ที่ 1851/2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง  

รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง

คณบดี 13 มิถุนายน 2556 – 12 มิถุนายน 2560

(คำสั่ง มศก. ที่ 917/2556 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี

คณบดี 13 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 974/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น