รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา

คณบดี 1 พฤษภาคม 2529 - 19 มิถุนายน 2531

(คำสั่ง มศก. ที่ 599/2529 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2529)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย

รักษาการในตำแหน่งคณบดี 20 มิถุนายน 2531 - 31 ตุลาคม 2531

(คำสั่ง มศก. ที่ 484/2531 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2531)
     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2531 - 31 ตุลาคม 2535

(คำสั่ง มศก.ที่ 822/2531 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531)
   

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2535 - 31 ตุลาคม 2539

(คำสั่ง มศก.ที่ 941/2535 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2535)
     
 

อาจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2539 – 31 ตุลาคม 2543

(คำสั่ง มศก.ที่ 949/2539 ลงวันที่ 6 กันยายน 2539)
     
 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน 2543

(คำสั่ง มศก.ที่ 1173/2543 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543)
     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย

คณบดี 2 พฤศจิกายน 2543 - 1 พฤศจิกายน 2547

(คำสั่ง มศก.ที่ 1194/2543 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543)
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย

คณบดี 2 พฤศจิกายน 2547 - 1 พฤศจิกายน 2551

(คำสั่ง มศก.ที่ 938/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
     
รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช  

รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช

คณบดี 2 พฤศจิกายน 2551 ถึง 1 พฤศจิกายน 2555

(คำสั่ง มศก.ที่ 1729/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551)
     
รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช  

รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช

คณบดี 2 พฤศจิกายน 2555 – 1 พฤศจิกายน 2559

(คำสั่ง มศก.ที่ 1475/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555)
     
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

คณบดี 2 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 1466/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559)

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น