รายนามคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 
 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

(คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 2486 – 14 พฤษภาคม 2505)

คณบดี พ.ศ. 2486 – 31 สิงหาคม 2501

คณบดี 1 กันยายน 2501 – 14 พฤษภาคม 2505

(คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียน ยิ้มศิริ

รักษาราชการแทนคณบดี 15 พฤษภาคม 2505 – 14 มีนาคม 2514

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

รักษาราชการแทนคณบดี 15 มีนาคม 2514 – 20 พฤษภาคม 2517

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 71/2514 ลงวันที่ 14 เมษายน 2514)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา คชเสนีย์

รักษาราชการแทนคณบดี 21 พฤษภาคม 2517 – 12 เมษายน 2519

     
 

รองศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ

คณบดี 13 เมษายน 2523 – 12 เมษายน 2527

(คำสั่ง มศก. ที่ 253/2523 ลงวันที่ 14 เมษายน 2523)
     
 

อาจารย์ นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

คณบดี 13 เมษายน 2527 – 12 เมษายน 2531

(คำสั่ง มศก. ที่ 263/2527 ลงวันที่ 5 เมษายน 2527)
     
 

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์

คณบดี 13 เมษายน 2531 – 2 มิถุนายน 2534 ( ลาออก)

(คำสั่ง มศก.ที่ 271/2531 ลงวันที่ 14 เมษายน 2531)
     
 

รองศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ

รักษาราชการแทนคณบดี 3 มิถุนายน 2534 – 6 สิงหาคม 2534

(คำสั่ง มศก. ที่ 485/2534 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2534)
     
 

อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร

คณบดี 7 สิงหาคม 2534 – 6 สิงหาคม 2538

(คำสั่ง มศก.ที่ 710/2534 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2534)
     
 

อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะสิน

คณบดี 7 สิงหาคม 2538 – 6 สิงหาคม 2542

(คำสั่ง มศก.ที่ 721/2538 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

คณบดี 7 สิงหาคม 2542 – 6 สิงหาคม 2546

(คำสั่ง มศก.ที่ 635/2542 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542)
     
 

ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล

คณบดี 7 สิงหาคม 2546 – 19 มีนาคม 2548

(คำสั่ง มศก.ที่ 819/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546)
     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร

รักษาราชการแทนคณบดี 20 มีนาคม 2548

(คำสั่ง มศก.ที่ 360/2548 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548)
     
 

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์

รักษาราชการแทนคณบดี 21 มีนาคม 2548 – 18 พฤษภาคม 2548

(คำสั่ง มศก.ที่ 400/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548)
     
 

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

คณบดี 19 พฤษภาคม 2548 – 18 พฤษภาคม 2552

(คำสั่ง มศก. ที่ 745/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548)
     
 

รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

คณบดี19 พฤษภาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2556

คำสั่ง มศก. ที่ 376/2552 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552
 

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

คณบดีี 19 พฤษภาคม 2556 –18 พฤษภาคม 2560

(คำสั่ง มศก. ที่ 740/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)
     
รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง  

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง

คณบดีี 19 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 1012/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น