รายนามคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
 
 

อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

15 กันยายน 2541 – 15 พฤศจิกายน 2541

(คำสั่ง มศก.ที่ 739/2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541)

     
 

อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

16 พฤศจิกายน 2541 – 30 มิถุนายน 2542

(คำสั่ง มศก. ที่ 1049/2541 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541)

     
 

อาจารย์ถาวร เยาวขันธ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

1 กรกฎาคม 2542 – 30 กันยายน 2542

(คำสั่ง มศก. ที่ 662/2542 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542)

   

 

 

นาวาเอกวีระพันธ์ วอกลาง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

1 ตุลาคม 2542 – 31 ตุลาคม 2542

(คำสั่ง มศก. ที่ 979/2542 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2542)

     
 

พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2542 – 31 มีนาคม 2545 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก. ที่ 1134/2542 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542)

     
 

อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

1 เมษายน 2545 – 3 กันยายน 2545

(คำสั่ง มศก. ที่ 295/2545 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545)

     
 

อาจารย์ธนาทร เจียรกุล

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์

5 กันยายน 2545 – 9 กรกฎาคม 2546

(คำสั่ง มศก. ที่ 1010/2545 ลงวันที่ 4 กันยายน 2545)

     
 

อาจารย์ธนาทร เจียรกุล

คณบดี (เปลี่ยนตำแหน่งจาก ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็น คณบดี เนื่องจากโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร)

10 กรกฎาคม 2546 – 4 กันยายน 2549

(คำสั่ง มศก. ที่ 945/2546 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546)

     
อาจารย์ธนาทร เจียรกุล  

อาจารย์ธนาทร เจียรกุล

คณบดี 5 กันยายน 2549 – 4 กันยายน 2553

(คำสั่ง มศก. ที่ 1098/2549 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2549)

     
รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์  

รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์

รักษาราชการแทน 5 กันยายน 2553 – 8 กันยายน 2553

(คำสั่ง มศก. ที่ 1255/2553 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553)

     
อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ  

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

คณบดี 9 กันยายน 2553 – 8 กันยายน 2557

(คำสั่ง มศก. ที่ 1288/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553)

     
อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ  

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

คณบดี 9 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 1265/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น