รายนามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
 

รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ

19 มีนาคม 2545 – 30 กันยายน 2545

(คำสั่ง มศก.ที่ 354/2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการคณะวิทยาการจัดการ

1 ตุลาคม 2545 – 9 กรกฎาคม 2546

(คำสั่ง มศก. ที่ 1111/2545 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

(เปลี่ยนตำแหน่ง "ผู้อำนวยการโครงการฯ" เป็น "คณบดี" เนื่องจากโครงการจัดตั้งเป็นคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร)

10 กรกฎาคม 2546 – 8 กันยายน 2547

(คำสั่ง มศก. ที่ 925/2546 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546)

   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

คณบดี 9 กันยายน 2547 – 8 กันยายน 2551

(คำสั่ง มศก. ที่ 1226/2547 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

คณบดี9 กันยายน 2551 – 8 กันยายน 2555

(คำสั่ง มศก. ที่ 1424/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

คณบดี 9 กันยายน 2555 – 8 กันยายน 2559

(คำสั่ง มศก. ที่ 1290/2555 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

คณบดี 9 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 996/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559)

     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น