รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
 
อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ  

อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

28 กุมภาพันธ์ 2546 – 14 กรกฎาคม 2547

(คำสั่ง มศก.ที่ 226/2546 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

15 กรกฎาคม 2547 – 14 กรกฎาคม 2551

(คำสั่ง มศก.ที่ 939/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

15 กรกฎาคม 2551 ถึง 14 กรกฎาคม 2555

(คำสั่ง มศก.ที่ 953/2551 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551)

     
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร  จันทร์ศิริ  

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

15 กรกฎาคม 2555 ถึง 14 กรกฎาคม 2559

(คำสั่ง มศก.ที่ 976/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

15 กรกฎาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 658/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559)

     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น