รายนามคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 

อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะฯ

13 มีนาคม 2546 – 9 กรกฎาคม 2546

(คำสั่ง มศก.ที่ 306/2546 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546)

     
 

อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

รักษาราชการแทนคณบดี

(เนื่องจากโครงการจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปลี่ยนตำแหน่งจาก "ผู้อำนวยการโครงการ" เป็น "คณบดี")

10 กรกฎาคม 2546 – 8 กันยายน 2547

(คำสั่ง มศก. ที่ 926/2546 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546)

     
 

อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

คณบดี 9 กันยายน 2547 – 8 กันยายน 2551

(คำสั่ง มศก. ที่ 1225/2547 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547)

     
 

อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

คณบดี 9 กันยายน 2551 – 8 กันยายน 2555

(คำสั่ง มศก. ที่ 1423/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551)

     
อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด  

อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด

คณบดี 9 กันยายน 2555 – 8 กันยายน 2559

(คำสั่ง มศก. ที่ 1187/2555 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2555)

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร

คณบดี 9 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 1088/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559)

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น