รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
 

รองศาสตราจารย์ พันตรี ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่

คณบดี 22 มีนาคม 2516 – 2518

(คำสั่ง มศก.ที่ 80/2516 ลงวันที่ 5 เมษายน 2516)

     
 

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล

คณบดี 14 กุมภาพันธ์ 2519 – 13 กุมภาพันธ์ 2523

     
 

รองศาสตราจารย์ ไขศรี ศรีอรุณ

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2525 - 31 ตุลาคม 2529

(คำสั่ง มศก. ที่ 22/2526 ลงวันที่ 10 มกราคม 2526)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

คณบดี 1 พฤศจิกายน 2529 - 6 มิถุนายน 2532

(คำสั่ง มศก. ที่ 687/2529 ลงวันที่ 14 กันยายน 2529)

     
 

อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์

คณบดี 7 มิถุนายน 2532 - 6 มิถุนายน 2536

(คำสั่ง มศก. ที่ 528/2532 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2532)

     
 

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม

คณบดี 7 มิถุนายน 2536 - 4 ตุลาคม 2537

     
 

อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์

คณบดี 5 ตุลาคม 2537 - 4 ตุลาคม 2541

(คำสั่ง มศก. ที่ 1038/2537 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2537)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย

คณบดี 5 ตุลาคม 2541 - 4 ตุลาคม 2545

(คำสั่ง มศก. ที่ 740/2541 ลงวันที่ 16 กันยายน 2541)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย

คณบดี 5 ตุลาคม 2545 - 8 มีนาคม 2549

(คำสั่ง มศก. ที่ 1006/2545 ลงวันที่ 4 กันยายน 2545)

     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์

รักษาราชการแทนคณบดี 9 มีนาคม 2549 - 12 กรกฎาคม 2549

(คำสั่ง มศก. ที่ 407/2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549)

     
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร

คณบดี 13 กรกฎาคม 2549 12 กรกฎาคม 2553

(คำสั่ง มศก. ที่ 1099/2549 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2549)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดี 13 กรกฎาคม 2553 – 12 กรกฎาคม 2557

(คำสั่ง มศก. ที่ 516/2553 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดี 13 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 886/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557)

     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น