รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 

อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

คณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ธันวาคม 2533 – 21 เมษายน 2535

(คำสั่ง มศก.ที่ 1099/2533 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2533)

     
 

อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

คณบดี 22 เมษายน 2535 – 21 เมษายน 2539

(คำสั่ง มศก. ที่ 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535)

     
 

อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

คณบดี 22 เมษายน 2539 – 21 เมษายน 2543

(คำสั่ง มศก. ที่ 236/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539)

   

 

 

อาจารย์ ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

รักษาการในตำแหน่งคณบดี 22 เมษายน 2543 – 1 พฤศจิกายน 2543

(คำสั่ง มศก. ที่ 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี

รักษาการในตำแหน่งคณบดี 2 พฤศจิกายน 2543 - 11 มกราคม 2544

(คำสั่ง มศก. ที่ 1207/2543 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543)

     
 

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

คณบดี 11 มกราคม 2544 - 28 มกราคม 2546

(คำสั่ง มศก.ที่ 27/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544)
     
 

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

รักษาการในตำแหน่งคณบดี 29 มกราคม 2546 - 9 กรกฎาคม 2546

(คำสั่ง มศก.ที่ 150/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาน พิมพา

คณบดี 10 กรกฎาคม 2546 - 14 ตุลาคม 2548

(คำสั่ง มศก.ที่ 820/2546 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี

รักษาการในตำแหน่งคณบดี 15 ตุลาคม 2548 - 11 มกราคม 2549

(คำสั่ง มศก.ที่ 1560/2548 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี

คณบดี 12 มกราคม 2549 - 11 มกราคม 2553

(คำสั่ง มศก.ที่ 33/2549 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 

คณบดี 12 มกราคม 2553 - 11 มกราคม 2557

(คำสั่ง มศก. ที่ 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร

คณบดี 12 มกราคม 2557 – 17 พฤษภาคม 2560 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก.ที่ 2122/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

รักษาการแทนคณบดี 18 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 1824/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552)

 

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น