รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 
   

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

ปฏิบัติงานในหน้าที่คณบดี 5 ตุลาคม 2513 – 19 สิงหาคม 2514

(บันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2513 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2513)
       
   

อาจารย์มาลี อติแพทย์

ปฏิบัติงานในหน้าที่คณบดี 20 สิงหาคม 2514 – 15 ตุลาคม 2515

       
   

อาจารย์มาลี อติแพทย์

รักษาราชการแทนคณบดี 16 ตุลาคม 2515 – 21 มีนาคม 2516

(คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ 11/2515 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515)
       
   

อาจารย์มาลี อติแพทย์

คณบดี 22 มีนาคม 2516 – 21 มีนาคม 2520

(คำสั่ง มศก. ที่ 80/2516 ลงวันที่ 5 เมษายน 2516)
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศรี วิชากรกุล

รักษาราชการแทนคณบดี 22 มีนาคม 2520 – 30 กันยายน 2521

(คำสั่ง มศก. ที่ 120/2520 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2520)
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ เลาหวณิช

คณบดี 1 ตุลาคม 2521 – 30 กันยายน 2525

(คำสั่ง มศก. ที่ 420/2521 ลงวันที่ 15 กันยายน 2521)
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ เลาหวณิช

คณบดี 1 ตุลาคม 2525 – 31 ตุลาคม 2527

(คำสั่ง มศก. ที่ 609/2525 ลงวันที่ 23 กันยายน 2525)
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต ทิวถนอม

รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน 2527 – 15 มกราคม 2528

       
   

อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม

คณบดี 16 มกราคม 2528 – 31 ตุลาคม 2529 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก. ที่ 48/2528 ลงวันที่ 17 มกราคม 2528)
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์

รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน 2529 – 7 เมษายน 2530

(คำสั่ง มศก.ที่ 829/2529 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2529)
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พยอมแย้ม    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พยอมแย้ม

คณบดี 8 เมษายน 2530 – 15 ตุลาคม 2533

(คำสั่ง มศก.ที่ 270/2530 ลงวันที่10 เมษายน 2530)
       
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี    

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี

รักษาราชการแทนคณบดี 16 ตุลาคม 2533 – 11 ธันวาคม 2533

(คำสั่ง มศก.ที่ 871/2533 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2533)
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ตังคะพิภพ    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ตังคะพิภพ

คณบดี 12 ธันวาคม 2533 – 11 ธันวาคม 2537

 (คำสั่ง มศก.ที่ 1092/2533 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2533)

       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ตังคะพิภพ    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ตังคะพิภพ

รักษาราชการแทนคณบดี 12 – 13 ธันวาคม 2537

       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์

คณบดี 14 ธันวาคม 2537 – 13 ธันวาคม 2541

(คำสั่ง มศก.ที่ 1344/2537 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2537)
       
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์    

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์

คณบดี 14 ธันวาคม 2541 – 13 ธันวาคม 2545

(คำสั่ง มศก.ที่ 910/2541 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541)
       
รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย    

รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย

คณบดี 14 ธันวาคม 2545 – 13 ธันวาคม 2549

(คำสั่ง มศก.ที่ 1241/2545 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545)
       
รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย    

รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย

คณบดี 14 ธันวาคม 2549 – 13 ธันวาคม 2553

(คำสั่ง มศก.ที่ 1486/2549 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549)
       
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์    

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์

คณบดี 14 ธันวาคม 2553 – 13 ธันวาคม 2557

(คำสั่ง มศก. ที่ 1605/2553 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
(อธิการบดี)

รักษาการ 14 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2557

(คำสั่ง มศก.ที่ 2042/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557)
       
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย    

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
(รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์)

รักษาการ 18 ธันวาคม 2557 – 17 มิถุนายน 2558

คำสั่ง มศก. ที่ 2102/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
       
อาจารย์ ดร.บำรุง ชำนาญเรือ    

อาจารย์ ดร.บำรุง ชำนาญเรือ

รักษาการ 18 มิถุนายน 2558 – 13 ธันวาคม 2558

(คำสั่ง มศก. ที่ 771/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

คณบดี 14 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 1853/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558)
       

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น