รายนามคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
 
 

ศาสตราจารย์ ศิลป์  พีระศรี

คณบดี พ.ศ.2499 – 31 สิงหาคม 2501

     
 

หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร

คณบดี 1 กันยายน 2501 – 30 สิงหาคม 2505

(คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501)
     
 

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า ยาใจ จิตรพงศ์

คณบดี 1 กันยายน 2505 – 30  กันยายน 2514

     
 

ผศ. ม.ร.ว.พูนสวาท กฤดากร

รักษาราชการแทนคณบดี 1 ตุลาคม 2514 – 30 มิถุนายน 2515

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2514 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2514)
     
 

ผศ. ม.ร.ว.พูนสวาท กฤดากร

รักษาราชการแทนคณบดี 1 กรกฎาคม 2515 – 12 เมษายน 2519

(คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติที่ 285/2515 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2515)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์  นาคบัว

คณบดี 13 เมษายน 2519 – 12 เมษายน 2523

(คำสั่ง มศก. ที่ 144 /2519 ลงวันที่ 21 เมษายน 2519)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก วีรเวชชพิสัย

คณบดี 13 เมษายน 2523 – 31 ตุลาคม 2525 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก. ที่ 253/2523 ลงวันที่ 14 เมษายน 2523)
     
 

อาจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

รักษาราชการแทนคณบดี 1พฤศจิกายน 2525 – 7 มกราคม 2526

(รายงานการประชุมสภา มศก.ครั้งที่ 5/2525 วันที่ 27 ตุลาคม 2525)
     
 

อาจารย์จักร  ศิริพานิช

คณบดี 8 มกราคม 2526 – 7 มกราคม 2530

(คำสั่ง มศก. ที่ 22/2526 ลงวันที่ 10 มกราคม 2526)
     
 

รองศาสตราจารย์ พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

คณบดี 8 มกราคม 2530 – 6 ธันวาคม 2531 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก.ที่ 1008/2529 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2529)
     
 

อาจารย์ นิรันดร์ ไกรฤกษ์

คณบดี 8 กุมภาพันธ์ 2532 – 7 กุมภาพันธ์ 2536

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร

คณบดี 8 กุมภาพันธ์ 2536 – 7 กุมภาพันธ์ 2540

(คำสั่ง มศก.ที่ 1174/2535 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ ปาลเปรม

คณบดี 5 มีนาคม 2540 - 4 มีนาคม 2544

 (คำสั่ง มศก.ที่ 213/2540 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2540)

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร

คณบดี 5 มีนาคม 2544 – 4 มีนาคม 2548

(คำสั่ง มศก.ที่ 23/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร

รักษาราชการแทนคณบดี 5 - 9 มีนาคม 2548

(คำสั่ง มศก.ที่ 301/2548 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548)
     
อาจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน  

อาจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

คณบดี 110 มีนาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 2551

(คำสั่ง มศก.ที่ 319/2548 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

รักษาการ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 – 8 ตุลาคม 2551

(คำสั่ง มศก. ที่ 12671/2551 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551)
     
รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  

รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์

คณบดี 9 ตุลาคม 2551 – 8 ตุลาคม 2555

(คำสั่ง มศก. ที่ 1731/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551)
     
รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

คณบดี 9 ตุลาคม 2555 – 8 ตุลาคม 2559

(คำสั่ง มศก.ที่ 1476/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555)
     
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล  

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล

คณบดี 9 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 1354/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559)
     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น