รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 

ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร

คณบดี พ.ศ. 2498 - 2501

     
 

ศาสตราจารย์ อัน  นิมมานเหมินท์

รักษาราชการแทนคณบดี 1 กันยายน 2501 – 2507

(คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501)
     
 

ศาสตราจารย์ น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น.

คณบดี พ.ศ.2507 – 2515

     
 

ศาสตราจารย์ แสวง  สดประเสริฐ

รักษาราชการแทนคณบดี พ.ศ.2516 – 2516

     
 

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ทองใหญ่  ทองใหญ่

คณบดี พ.ศ.2516 – 2520

     
 

อาจารย์ วรรณะ  มณี

คณบดี 4 มีนาคม 2521 – 14 เมษายน 2523

(คำสั่ง มศก.ที่ 126/2521 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2521)
     
 

รองศาสตราจารย์ อรศิริ  ปาณินท์

คณบดี 15 เมษายน 2523 – 14 เมษายน 2527

(คำสั่ง มศก. ที่ 615/2523 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2523)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์

คณบดี 15 เมษายน 2527 – 14 เมษายน 2531

(คำสั่ง มศก.ที่ 263/2527 ลงวันที่ 5 เมษายน 2527)
     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ

คณบดี 15 เมษายน 2531 – 21 เมษายน 2535

(คำสั่ง มศก.ที่ 271/2531 ลงวันที่ 14 เมษายน 2531)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน วิริยะสมบูรณ์

คณบดี 22 เมษายน 2535 – 21 เมษายน 2539

(คำสั่ง มศก.ที่ 354/2535 ลงวันที่ 21 เมษายน 2535)
     
 

อาจารย์ ชัยชาญ  ถาวรเวช

คณบดี 22 เมษายน 2539 – 21 เมษายน 2543

(คำสั่ง มศก.ที่ 235/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิพร  ภิรมย์รื่น

รักษาราชการแทนคณบดี 22 เมษายน 2543 – 30 สิงหาคม 2543

(คำสั่ง มศก.ที่ 394/2543 ลงวันที่ 21 เมษายน 2543)
     
 

รองศาสตราจารย์ สิทธิพร  ภิรมย์รื่น

คณบดี 31 สิงหาคม 2543 – 30 สิงหาคม 2547

(คำสั่ง มศก.ที่ 892/2543 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2543)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสิฏฐ์  อิ่มแสงจันทร์

คณบดี 31 สิงหาคม 2547 – 17 เมษายน 2549

(คำสั่ง มศก. ที่ 936/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
(ถึงแก่กรรม)
     
 

อาจารย์ บัญชา  ชุ่มเกษร

รักษาราชการแทนคณบดี 20 เมษายน 2549 – 13 กันยายน 2549

(คำสั่ง มศก.ที่ 598/2549 ลงวันที่ 20 เมษายน 2549)
     
 

รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล

คณบดี 14 กันยายน 2549 – 13 กันยายน 2553

(คำสั่ง มศก.ที่ 1488/2549 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549)
     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

คณบดี 14 กันยายน 2553 – 13 กันยายน 2557

(คำสั่ง มศก. ที่ 1291/2553 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553)
     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

คณบดี 14 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก.ที่ 1385/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557)
     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น