รายนามคณบดีคณะโบราณคดี
 
 

ศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

คณบดี พ.ศ. 2498 - 2504

     
 

ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล

รักษาราชการแทนคณบดี 1 กันยายน 2501 – 1 เมษายน 2508

(คำสั่ง มศก. ที่ 21/2501 ลงวันที่ 5 กันยายน 2501)
     
 

ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล

คณบดี 2 เมษายน 2508 – 18 มีนาคม 2516

(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2508)
     
 

ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล

คณบดี 19 มีนาคม 2516 – 25 มิถุนายน 2518 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก. ที่ 80/2516 ลงวันที่ 5 เมษายน 2516)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. เสนีย์ วิลาวรรณ

คณบดี 26 มิถุนายน 2518 – 3 มีนาคม 2521

(คำสั่ง มศก. ที่ 207/2518 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2518)
     
 

รองศาสตราจารย์ ไขศรี  ศรีอรุณ

คณบดี 4 มีนาคม 2521 – 3 มีนาคม 2525

(คำสั่ง มศก.ที่ 126/2521 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2521)
     
 

นายพุฒ  วีระประเสริฐ

คณบดี 4 มีนาคม 2525 – 31 พฤษภาคม 2527 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก. ที่ 141/2525 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525)
     
 

นายจำลอง  สารพัดนึก

คณบดี 1มิถุนายน 2527 – 16 ตุลาคม 2529

(คำสั่ง มศก.ที่ 701/2527 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2527)
     
 

นายพุฒ  วีระประเสริฐ

คณบดี 17 ตุลาคม 2529 – 30 กันยายน 2533

(คำสั่ง มศก. ที่ 766/2529 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529)
     

 

นายวีรพันธุ์  มาไลยพันธุ์

คณบดี 1  ตุลาคม  2533 –  30 กันยายน 2535 (ลาออก)

(คำสั่ง มศก.ที่ 767/2533  ลงวันที่  5  กันยายน  2533)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย ร่มสนธิ์

รักษาราชการแทนคณบดี 1– 6  ตุลาคม 2535

(คำสั่ง มศก.ที่ 906/2535  ลงวันที่  28  กันยายน 2535)
     
 

นางผาสุข  อินทราวุธ

คณบดี 7 ตุลาคม 2535 – 6 ตุลาคม 2539

(คำสั่ง มศก.ที่ 941/2535 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2535)
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิบูล  ศุภกิจวิเลขการ

คณบดี 7 ตุลาคม 2539 – 6 ตุลาคม 2543

(คำสั่ง มศก.ที่ 949/2539 ลงวันที่ 6 กันยายน 2539)
     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ

คณบดี 7 ตุลาคม 2543 – 6 ตุลาคม 2547

(คำสั่ง มศก. ที่ 891/2543  ลงวันที่  30  สิงหาคม 2543)
     
รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธ  

รองศาสตราจารย์ สุรพล  นาถะพินธุ

คณบดี 7 ตุลาคม 2547 – 6 ตุลาคม 2551

(คำสั่ง มศก.ที่ 937/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547)
     
 

รองศาสตราจารย์ สุรพล  นาถะพินธุ

รักษาการคณบดี 7 ตุลาคม 2551 – 16 ธันวาคม 2551

(คำสั่ง มศก.ที่ 1635/2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551)
     
รองศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์  

รองศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์

คณบดี 7 ตุลาคม 2551 – 16 ธันวาคม 2551

(คำสั่ง มศก.ที่ 1635/2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551)
     
รองศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์  

รองศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์

รักษาราชการแทน 1 ตุลาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

(คำสั่ง มศก. ที่ 1333/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร

คณบดี 1 มีนาคม 2554 – 30 เมษายน 2556

(คำสั่ง มศก. ที่ 239/2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว

รักษาราชการแทน 1 พฤษภาคม 2556 – 13 พฤศจิกายน 2556

(คำสั่ง มศก. ที่ 619/2556 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว

คณบดี 14 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน

(คำสั่ง มศก. ที่ 1882/2556 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556)
     

หมายเหตุ   ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น