ประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
     ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2530 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “โครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดร่าง โครงการดังกล่าวขึ้น โดยที่แผนกห้องสมุดฯ จะรับผิดชอบในด้านการจัดเก็บและให้บริการ ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดร่างโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ดร. ชัชว์ เถาว์ชาลี) เป็นประธานคณะทำงาน
      ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดตั้ง “โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยอยู่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนเงินงงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
     จนกระทั่งในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 ที่ประชุมมีมติ ให้โอน โครงการจดหมายเหตุฯ เข้ากับสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งสำนักหอสมุดกลางโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจำสำนักฯ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว ต่อมาที่ประชุมรองอธิการบดีครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 ให้ผนวกโครงการจดหมายเหตุฯ เข้าเป็น ภารกิจหนึ่ง ของสำนักหอสมุดกลางตั้งแต่พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา
     และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานในกำกับภายในสำนักหอสมุดกลาง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร โสตทัศนวัสดุ และวัสดุที่มีความสำคัญต่อหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. เพื่อรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญต่อประวัติ พัฒนาการ เกียรติประวัติชื่อเสียงของหน่วยงาน และบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุฯ

สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. เอกสาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
    1.1 หนังสือ
       เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง นโยบาย การบริหาร การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัย แต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
    1.2 เอกสาร
      เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเก็บเป็นหลักฐานของกิจกรรมนั้น เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม เป็นต้น
    1.3 ข่าวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านใดด้านหนึ่ง
       เช่น ข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือนักศึกษาเขียนไปลงในวารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เฉพาะที่มีเนื้อหา  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บทความที่หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ/ หรือมีผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัย บทความที่กล่าวถึงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง หุ่นจำลอง และอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผลิตโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ของที่ระลึก ได้แก่ วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือเป็นของที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น หรือเป็นผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย