.............นับจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2486 เป็นต้นมา จนถึงปี พ. ศ.2498 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจำนวน 1 คน และสำเร็จระดับอนุปริญญาบัตร จำนวน 16 คน จากคณะวิชาเดียว คือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ( ชื่อในขณะนั้น) ซึ่งเป็นคณะวิชาแรกที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในขณะนั้น แม้จะมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดังกล่าว แต่เนื่องจากยังมีจำนวนน้อยมาก การประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยจึงยังมิได้จัดพิธีอย่างเป็นทางการ

.............ต่อมามหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะวิชา เพื่อเป็นการขยายและพัฒนาทางด้านการศึกษาออกไปอีก ทั้งด้านสถาปัตยกรรมไทย โบราณคดี และด้านศิลปการตกแต่ง คณะวิชาดังกล่าวได้แก่

  • คณะสถาปัตยกรรมไทย ( ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2498
  • คณะโบราณคดี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2498
  • คณะมัณฑนะศิลป์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2499

.............เมื่อมีการจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มขึ้น จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญาก็เพิ่มขึ้น ตามจำนวนนักศึกษา จนถึงปีการศึกษา 2506 หรือ พ. ศ. 2507 มหาวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 ระดับปริญญา คือ ระดับปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 144 คน ระดับ อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 476 คน รวมจำนวน 620 คน

.............จากจำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 ระดับ เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวน 620 คน มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสมควรที่ มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น และเพื่อเป็นศิริสวัสดิ์มงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะนำความ ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกับที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

.............ด้วยดำริดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการ ขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง ธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ ได้มีพระเมตตาและ พระกรุณาธิคุณ ทรงรับเชิญตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวัน คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่ชาวศิลปากรทุกคนนับแต่นั้นเป็นต้นมา ตราบจนถึงปัจจุบัน

.............วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ( ปีการศึกษา 2506) จึงนับได้ว่าเป็นการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การสถาปนามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2486 จนถึงปี พ. ศ. 2507 นับเป็นเวลานานถึง 21 ปี จึงมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขึ้นเป็นครั้งแรก