การจัดอันดับคณะวิชาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดอันดับตามอายุการจัดตั้งคณะวิชาเป็นหลัก ซึ่งคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นก่อนจะอยู่อันดับแรกและเรียงตามลำดับการจัดตั้งก่อนหลัง ส่วนการเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยจะจัดผู้เข้ารับพระราชทานเข้ารับก่อนมหาบัณฑิต บัณฑิต อนุปริญญาบัณฑิต และทุนภูมิพล โดยมีบัณฑิตคณะวิชาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับคณะวิชา ดังนี้

ท้องพระโรงวังท่าพระ

 • ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • บัณฑิตคณะจิตรกรรมและประติมากรรม
 • บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมไทย ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะโบราณคดี
 • บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์
 • บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์

หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 • ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 • บัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย
 • บัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะโบราณคดี
 • บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์
 • บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์
 • บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
 • บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
 • บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
 • บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาทุนภูมิพล

อาคารใหม่ สวนอัมพร ( เฉพาะปีการศึกษา พ. ศ. 2540)

 • ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 • บัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย
 • บัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • บัณฑิตคณะโบราณคดี
 • บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์
 • บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์
 • บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
 • บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
 • บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
 • บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาทุนภูมิพล