สถานที่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดใช้เป็นที่ประกอบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นับตั้งแต่ปี พ . ศ. 2507 จนถึงปี พ. ศ. 2545 ส่วนมากจะใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถานที่ประกอบพิธี เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาเก่าแก่อีก 4 สถาบัน มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีดังกล่าวนอกมหาวิทยาลัย คือ ปี พ. ศ. 2541 ( ปีการศึกษา 2540) ใช้อาคารใหม่สวนอัมพร เนื่องจากหอประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 4 แห่ง คือ

  • ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ. ศ. 2507-2515 จำนวน 9 ครั้ง
  • หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ. ศ. 2516-2540 และปี พ. ศ. 2542-2543 จำนวน 27 ครั้ง
  • อาคารใหม่ สวนอัมพร ปี พ . ศ. 2541 จำนวน 1 ครั้ง
  • อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ พ. ศ. 2544 – ปัจจุบัน จำนวน 5 ครั้ง ( พ. ศ. 2544 – 2548)

จัดงานพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้นจำนวน 42 ครั้ง