จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นแรก

เมื่อปีการศึกษา 2497 - 2506 (2 วันจันทร์ที่ 1ตุลาคม 2507)
   

.

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2507 เป็นการรวมรุ่นบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา จากคณะวิชาต่างๆ จำนวน 4 คณะวิชา ได้แก่

 • คณะจิตรกรรมและประติมากรรม
 • คณะสถาปัตยกรรมไทย ( ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • คณะโบราณคดี
 • คณะมัณฑนศิลป์

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2497 จนถึงปีการศึกษา 2506 มีบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 144 คน และระดับอนุปริญญาบัณฑิต จำนวน 476 คน รวมบัณฑิตทั้งสิ้น 620 คน

ฉะนั้น ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก จึงเป็นการรวมบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2497-2506 รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ปีการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น โดยแยกจำนวน บัณฑิตแต่ละปีการศึกษาดังนี้

1. คณะจิตรกรรมและประติมากรรม    
     
ปีการศึกษา 2497 ( พ. ศ. 2498)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ( รุ่นแรก) จำนวน 1 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต ( รุ่นแรก) จำนวน 16 คน  
ปีการศึกษา 2498 ( พ. ศ. 2499)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 1 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 18 คน  
ปีการศึกษา 2499 ( พ. ศ. 2500)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 23 คน  
ปีการศึกษา 2500 ( พ. ศ. 2501)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 16 คน  
ปีการศึกษา 2501 ( พ. ศ. 2502)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 4 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 18 คน  
ปีการศึกษา 2502 ( พ. ศ. 2503)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 8 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 18 คน  
ปีการศึกษา 2503 ( พ. ศ. 2504)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 7 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 17 คน  
ปีการศึกษา 2504( พ. ศ. 2505)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 5 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 11 คน  
ปีการศึกษา 2505 ( พ. ศ. 2506)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 10 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 20 คน  
ปีการศึกษา 2506 ( พ. ศ. 2507)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 21 คน  
       
2. คณะสถาปัตยกรรมไทย ( ต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
     
ปีการศึกษา 2500 ( พ. ศ. 2501)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต ( รุ่นแรก) จำนวน 5 คน  
ปีการศึกษา 2501 ( พ. ศ. 2502)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 2 คน  
ปีการศึกษา 2502 ( พ. ศ. 2503)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 10 คน  
ปีการศึกษา 2503 ( พ. ศ. 2504)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 11 คน  
ปีการศึกษา 2504 (พ. ศ. 2505)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 8 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 16 คน  
ปีการศึกษา 2505 (พ. ศ. 2506)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 9 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 14 คน  
ปีการศึกษา 2506 (พ. ศ. 2507)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 15 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 20 คน  
       
3. คณะโบราณคดี
ปีการศึกษา 2500 ( พ. ศ. 2501)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 6 คน  
ปีการศึกษา 2501( พ. ศ. 2502)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 9 คน  
ปีการศึกษา 2502 ( พ. ศ. 2503)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 6 คน  
ปีการศึกษา 2503 ( พ. ศ. 2504)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 7 คน  
ปีการศึกษา 2504 ( พ. ศ. 2505)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 14 คน  
ปีการศึกษา 2505 ( พ. ศ. 2506)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 26 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 15 คน  
ปีการศึกษา 2506 ( พ. ศ. 2507)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 17 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 20 คน  
       
4. คณะมัณฑนะศิลป
     
ปีการศึกษา 2501 ( พ. ศ. 2502)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต ( รุ่นแรก) จำนวน 10 คน  
ปีการศึกษา 2502 ( พ. ศ. 2503)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต ( รุ่นแรก) จำนวน 8 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 13 คน  
ปีการศึกษา 2503 ( พ. ศ. 2504)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 5 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 8 คน  
ปีการศึกษา 2504 ( พ. ศ. 2505)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 3 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 16 คน  
ปีการศึกษา 2505 ( พ. ศ. 2506)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 5 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 17 คน  
ปีการศึกษา 2506 ( พ. ศ. 2507)    
  ปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 12 คน  
  อนุปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 25 คน  
       
       
บัณฑิตรุ่นที่ 1 และเป็นบัณฑิตคนแรกของแต่ละคณะวิชา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
 
 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) จบรุ่นแรก นายชลูด นิ่มเสมอ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อปีการศึกษา 2497 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

อนุปริญญาบัณฑิต (จิตรกรรมและประติมากรรม) จบรุ่นแรก นางสาวบุญพึ่ง สมะบุญยะ เมื่อปีการศึกษา 2497 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทาน อนุปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

 • คณะสถาปัตยกรรมไทย ( ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ปริญญาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จบรุ่นแรก นายฉลอง สมิตะมาน (เกียรตินิยมอันดับสอง) เมื่อปีการศึกษา 2503 เป็นคนแรกที่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จบรุ่นแรก นายประเวศ ลิมปรังษีเมื่อปีการศึกษา 2500 เป็นคนแรกที่เข้ารับอนุปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

 • คณะโบราณคดี

ปริญญาศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) จบรุ่นแรก นางสาวพุทธชาติ พิศาลสฤษดิกรรม เมื่อปีการศึกษา 2505 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) จบรุ่นแรก นายสมศักดิ์ รัตนกุล เมื่อปีการศึกษา 2500 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

 • คณะมัณฑนะศิลป (ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมัณฑนศิลป์)

ปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนะศิลป) จบรุ่นแรก นางสาวสมศิลป์ พจนานนท์ เมื่อปีการ ศึกษา 2502 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ คณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนะศิลป) จบรุ่นแรก นายเอนก วีรเวชชพิสัย เมื่อปีการศึกษา 2501 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตรของ คณะฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

 • คณะอักษรศาสตร์

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จบรุ่นแรก นางสาวผะอบ สถาพล (เกียรตินิยมอันดับ 2) เมื่อปีการศึกษา 2514 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ. ศ. 2515 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ

 • คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จบรุ่นแรก นางสาวกุหลาบ นิมิตรนิวัฒน์ เมื่อปีการศึกษา 2516 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของคณะ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2517 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 • คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จบรุ่นแรก นางสาวพรรผกา เฉลิมอิสระชัย เมื่อปีการศึกษา 2518 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของคณะฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ. ศ. 2520 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 • คณะเภสัชศาสตร์

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จบรุ่นแรก นางสาวจันทนา สุขสวัสดิ์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) เมื่อปีการศึกษา 2533 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ. ศ. 2534 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ) จบรุ่นแรก นายวันชัย เลิศวิจิตรจรัส (เกียรตินิยมอันดับ 1) เมื่อปีการศึกษา 2538 เป็นคนแรกที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 • คณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต จบรุ่นแรก นายทรงวุฒิ เรืองจันทร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) เมื่อปีการศึกษา 2545 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรของคณะฯ เมื่อวันที่…………. กรกฎาคม 2546 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี) จบรุ่นแรก นางสาวอัญชนา อิ่มสมบัติ เมื่อปีการศึกษา 2517 เป็นคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญา มหาบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ. ศ. 2518 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จบรุ่นแรก นายฤทัย ใจจงรัก เมื่อปีการศึกษา 2516 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง เป็นคนแรกของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2517 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

 

ชื่อบัณฑิตคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปีการศึกษา 2506 และ

คนสุดท้ายที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปีการศึกษา 2544

 

การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จัดมาทั้งสิ้น 39 ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2544 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ. ศ. 2545 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากองค์ประธานทั้งครั้งแรก และครั้งสุดท้ายนั้น บัณฑิตทั้งสองคน มีรายชื่อและรหัสประจำตัว รวมทั้งคณะวิชา ดังนี้

บัณฑิตคนแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปีการศึกษา 2506

บัณฑิตคนแรก ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปบัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ เมื่อปีการศึกษา 2506 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 คือนายชลูด นิ่มเสมอ เลขทะเบียนที่ 104 บิดาชื่อนายบัว นิ่มเสมอ ชื่อผู้รับรอง นายสวัสดิ์ ตันติสุข ลงทะเบียนเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ. ศ. 2493 อยู่บ้านเลขที่ 27/3 อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สังกัดคณะจิตรกรรมและประติมากรรม สำเร็จการศึกษา ได้รับ ปริญญาศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เมื่อจบการศึกษานายชลูด นิ่มเสมอ ได้เข้ารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในตำแหน่งอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตำแหน่ง สูงสุดในสายงานผู้บริหาร คือ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2514 - 2517 และเป็นคณบดีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2519 - 12 เมษายน 2523 ตำแหน่งทางวิชาการ คือ ตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาทัศนศิลป์ เป็นคนแรกของ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ. ศ. 2532

เมื่อศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ เกษียณอายุราชการแล้วมหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นนักบริหารการศึกษาที่สำคัญยิ่งทางด้านศิลป แทบทุกแขนงวิชา และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศชาติ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ เมื่อปีการศึกษา 2523 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ. 2533

 บัณฑิตคนสุดท้ายที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปีการศึกษา 2544

บัณฑิตคนสุดท้าย ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ ณ อาคารศูนย์ศิลป วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อปีการศึกษา 2544 ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ. ศ. 2545 คือ นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุทธิกาญจนา รหัสประจำตัว 0940147 บิดาชื่อ นายสุรินทร์ มารดาชื่อนางสิริพร ศรีสุทธิกาญจนา ผู้รับรองคือ นางสิริพร ศรีสุทธิกาญจนา มารดา ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ. ศ. 2540 อยู่บ้านเลขที่ 8/59 หมู่ 4 ตำบล ท่าตลาดสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นลำดับที่ 37 ของคณะฯ และเป็นลำดับสุดท้ายของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2545

เมื่อสำเร็จการศึกษานางสาวเสาวนีย์ ศรีสุทธิกาญจนา ได้เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันนี้ ( วันที่ 2 มกราคม 2546)