ปีการศึกษา 2511
ปีการศึกษา 2513
ปีการศึกษา 2518
ปีการศึกษา 2519
ปีการศึกษา 2520
ปีการศึกษา 2521
 
  ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558      
           
หมายเหตุ : ปีการศึกษาใดที่ปรากฏสีแดง ปีการศึกษานั้นไม่มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต