ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ
พุทธศักราช 2528-2548
 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ปี พ.ศ.2528
นายเฟื้อ หริพิทักษ์ (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2529
นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (ประติมากรรม)
นายประสงค์ ปัทมานุช (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2531
นายพูน เกษจำรัส (ศิลปะภาพถ่าย)
นายพิมาน มูลประมุข (ประติมากรรม)
ปี พ.ศ. 2532
นายสนิท ดิษฐพันธุ์ (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2533
นายทวี นันทขว้าง (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2534
นายสวัสดิ์ ตันติสุข (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2535
นายประยูร อุลุชาฎะ (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2536
นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์)
ปี พ.ศ. 2539
นายชำเรือง วิเชียรเขตต์ (ประติมากรรม)
ปี พ.ศ. 2541
ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ (ประติมากรรม)
ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ (ภาพพิมพ์)
ปี พ.ศ. 2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ (ภาพพิมพ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช (จิตรกรรม)
นายอินสนธิ์ วงศ์สาม (ประติมากรรม)
ปี พ.ศ. 2543
นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2544
นายถวัลย์ ดัชนี (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2546
นายพิชัย นิรันต์ (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2547
นายสันต์ สารากรบริรักษ์ (จิตรกรรม)
ปี พ.ศ. 2548
นายทวี รัชนีกร (จิตรกรรม)