ศิลปากรสู่ศิลปินแห่งชาติ
พุทธศักราช 2528-2548
 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ปี พ.ศ. 2530
หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล (วรรณศิลป์)
ปี พ.ศ. 2532
นายอังคาร กัลยาณพงศ์ (กวีนิพนธ์)
ปี พ.ศ. 2545
นายสุจิตต์ วงษ์เทศ (กวีนิพนธ์)
ปี พ.ศ. 2546
นายกรุณา กุศลาสัย (วรรณศิลป์)
ปี พ.ศ. 2547
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (วรรณศิลป์)